Personuppgiftspolicy för
The Wine Company Hawesko GmbH

Uppdaterad: 06/2023

Denna personuppgiftspolicy klargör typen, omfattningen och ändamålet med behandling av personuppgifter inom vårt e-handelsutbud och tillhörande webbplatser, funktioner och innehåll samt närvaro på externa onlineplattformar, såsom våra profiler på sociala medier (nedan gemensamt benämnda ”Onlineutbudet”). När det gäller använda termer, såsom  ”personuppgifter” eller ”behandling”, hänvisar vi till definitionerna i artikel 4 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”).

Personuppgiftsansvarig:

The Wine Company Hawesko GmbH (”The Wine Company”, ”vi”)
Friesenweg 24
11563 Hamburg, Tyskland
Organisationsnummer (Tyskland): HRB 81206 Amtsgericht Hamburg
Verkställande direktör: Gerd Stemmann, Alex Kim

Svenskt organisationsnummer: 502068-8825
Momsregistreringsnummer, Sverige: SE502068882501
Momsregistreringsnummer, Tyskland: DE250025694

Telefonnummer*: 0049 4122 50 44 66
E-mail: service@the-wine-company.se

*20 öre per minut från det svenska telefonnätet med standardtariff

Dataskyddsombud:

Holger Petersen
Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor HAWESKO GmbH 
Hamburger Straße 14-20
25436 Tornesch, Tyskland  

E-mail: dataskydd@the-wine-company.se

Vilka personuppgifter samlar The Wine Company in och hur samlas de in?

 • Namn, adress, personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-mailadress, telefonnummer).
 • Innehållsuppgifter (t.ex. textinmatning, fotografier, videor).
 • Avtalsuppgifter (t.ex. avtalets föremål, varaktighet, kundkategori).
 • Betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, betalningshistorik).
 • Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, innehåll av intresse, besökstidpunkter)
 • Meta- och kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser)

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter:

 • Inga särskilda kategorier av personuppgifter behandlas.

Kategorier av personer som berörs av behandlingen:

 • Kunder, intressenter och leverantörer

I det följande refererar vi till de registrerade som ”användare”.

Varför behandlar The Wine Company dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på The Wine Company, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:

a. Tillhandahållande av Onlineutbudet, dess innehåll och funktioner:
Den lagliga grunden är The Wine Company’s berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats och handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

b. Tillhandahållande av avtalade tjänster och service:
Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning, få betalt och återbetala.

c. Tillhandahållande av kundsupport, besvara kontaktförfrågningar och kommunicera med användare:
Det är The Wine Company’s berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos The Wine Company. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

d. Marknadsföring, reklam och marknadsundersökningar:
Om du är kund hos The Wine Company kommer The Wine Company att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra The Wine Company’s produkter och tjänster. Om du värvar en vän eller bekant till The Wine Company kommer The Wine Company behandla hens personuppgifter för att skicka marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra The Wine Company’s produkter och tjänster.

e. Säkerhetsåtgärder:
Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

Säkerhetsåtgärder

The Wine Company säkerställer att dina personuppgifter skyddas mot olovlig eller obehörig tillgång. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade med hänsyn till tillgänglig teknik, kostnader och typ, omfattning och ändamål med behandlingen samt risken för användares rättigheter och friheter. Åtgärderna innefattar särskilt säkerställande av sekretess , integritet och tillgänglighet av personuppgifter genom att kontrollera fysisk åtkomst till personuppgifterna, liksom inmatning, vidarebefordran och separering. Säkerhetsåtgärderna inkluderar särskilt krypterad överföring av data mellan din webbläsare och vår server. Vi har även inrättat rutiner för att säkerställa användarnas utövande av sina rättigheter, radering av personuppgifter och vår reaktion på personuppgiftsincidenter.

Hur och med vem delar The Wine Company dina personuppgifter?

The Wine Company delar inte dina personuppgifter med någon annan än dem som anges nedan. Vi delar endast dina personuppgifter med ditt samtycke eller om det krävs eller är tillåtet enligt lag, till exempel med:

 • kreditupplysningsföretag och liknande inrättningar för att rapportera eller fråga om din finansiella situation och för att rapportera eller driva in dina skulder,
 • tillsynsmyndigheter, domstolar och statliga myndigheter för att följa domstolsbeslut, legala krav, myndighetskrav och myndighetsbegäranden,
 • våra tjänsteleverantörer, tillsynsmyndigheter och statliga myndigheter för att upptäcka och förebygga bedrägerier eller kriminell verksamhet, och för att skydda The Wine Company’s eller andras rättigheter,
 • inom The Wine Company-koncernen,
 • våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning och hjälper oss att bedriva vår verksamhet, såsom betaltjänstleverantörer, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring
 • affärspartner eller varumärkespartners för att erbjuda, anpassa eller utveckla produkter och tjänster tillsammans eller separat (men vi delar inte din kontaktinformation med dem så att de självständigt kan marknadsföra sina egna produkter eller tjänster till dig såvida du inte ger ditt samtycke till det),
 • i samband med en försäljning av hela eller delar av The Wine Company-koncernen eller dess tillgångar, eller
 • för specifika produkter eller tjänster, om du har gett ditt samtycke till detta.

I vissa fall är ovan nämnda företag eller aktörer personuppgiftsbiträden. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina personuppgifter. När vi delar med oss av dina personuppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Överföring till tredjeländer

Om vi överför personuppgifter till ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) i samband med användning av tjänster från tredje part eller genom utlämnande eller överföring av personuppgifter till tredje part, kommer detta endast ske på grund av rättslig förpliktelse, för att uppfylla avtalsenliga förpliktelser, baserat på ditt samtycke eller baserat på vårt berättigade intresse. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter utanför EES för att bedriva vår verksamhet, bearbeta transaktioner och tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster. Oavsett var dina uppgifter behandlas, vidtar vi nödvändiga åtgärder (exempelvis genom tillämpningen av kontraktsmässiga förpliktelser till skydd för dina uppgifter, s.k. "Standardavtalsklausuler") för att säkerställa att de personuppgifter som behandlas i länder utanför EES, där dataskyddslagstiftningen kan vara mindre omfattande än vad den är inom EES, har en adekvat skyddsnivå.

Lagring och lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att det avsedda ändamålet, samt för legitima och väsentliga affärsändamål, såsom för att underhålla tillhandahållandet av Onlineutbudet, uppfylla våra rättsliga förpliktelser och för att kunna lösa tvister.

På din begäran tar vi bort eller anonymiserar dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte är rättsligt berättigade eller skyldiga att behålla vissa personuppgifter, såsom vid följande situationer:

 • Om det finns ett olöst problem hänförligt till ditt konto, såsom en utestående kredit avseende ditt konto, ett utestående krav eller vid tvist, kommer vi att spara nödvändiga personuppgifter till dess att problemet är löst;
 • Om det föreligger en rättslig, skattemässig, revisionsmässig och/eller bokföringsmässig skyldighet för oss att lagra personuppgift, kommer vi att lagra nödvändiga personuppgifter under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning; och/eller,
 • Om det är nödvändigt för våra berättigade affärsintressen, såsom för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerhet för våra användare.

Betalningslösning (Klarna)

Vi använder Klarna som betalningslösning. Det innebär att vi kan komma att överföra dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till dom när du checkar ut. Detta för att Klarna skall kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas egen dataskyddsinformation.

hCaptcha
I formulären på vår hemsida använder vi Captcha-teknologin ”hCaptcha” från Intuition Machines, Inc., 1065 SW 8TH St, No. 704, Miami, FL 33130, USA. Syftet är att kontrollera om uppgifter i ett formulär har matats in av en människa eller en maskin, en s.k. bot. För detta analyserar hCaptcha hemsidebesökarens agerande med hjälp av olika kännetecken. Vid analysen utvärderar hCaptcha information som IP-adress, musrörelser och hur länge besökaren stannar på hemsidan och gör en riskvärdering. Analysen sker i bakgrunden och hCaptcha uppmanar endast hemsidebesökaren att validera en uppgift om det är nödvändigt. Rättslig grund för användningen av hCaptcha är §25 stycke 2 nr 2 i tyska telekommunikations- och telemedialagen (TTDSG) samt art. 6 stycke 1 lit. f) i GDPR. Rättslig grund för det legitima intresset är att skydda våra kunders personuppgifter och att skydda vår infrastruktur mot automatiserade och oegentliga förfaranden.

Cookies

Vi använder sessionscookies och permanenta cookies, dvs . små filer som lagras på användarnas enheter. Några av dessa cookies används för säkerhetsändamål eller är nödvändiga för driften av Onlineutbudet (t.ex. för presentation av webbplatsen) eller för att spara användarnas val avseende cookies. Dessutom använder vi eller våra teknikleverantörer cookies för mätning av besöksfrekvens och i marknadsföringsändamål.

I samband med användning av cookies behandlar vi personuppgifter endast med användarens samtycke vilket kan återkallas när som helst. Innan vi har erhållit samtycke från användaren eller efter att samtycket har återkallats, används endast de cookies som är nödvändiga för driften av Onlineutbudet. Användningen av cookies sker i sådana fall på grundval av vårt berättigade intresse av att tillhandahålla ett fungerande Onlineutbudet till användarna.

För ytterligare information om hur vi använder cookies, inklusive för personaliserad marknadsföring, vänligen se vår Cookiepolicy [*länk*]. Där hittar du även information om hur du kan ställa in dina cookiepreferenser samt hur du kan välja bort vissa typer av cookies.

Nyhetsbrev och reklammeddelanden

a. Vi skickar nyhetsbrev, reklammeddelanden och andra elektroniska meddelanden med reklaminformation endast med mottagarens samtycke eller ett lagligt tillstånd. Om, i samband med en registrering för nyhetsbrevet, dess innehåll beskrivs specifikt, är detta avgörande för användarnas samtycke. Dessutom innehåller våra nyhetsbrev information om våra produkter, erbjudanden, kampanjer och vårt företag.

b. För att prenumerera på vårt nyhetsbrev räcker det att du ger oss din e-postadress. Under registreringen kan vi dock be dig att ge oss ett namn i syfte att adressera oss personligen i nyhetsbrevet eller annan information, till exempel ditt födelsedatum, i den mån det är nödvändigt för vår e-postmarknadsföring. Denna information är alltid frivillig och inte obligatorisk.

c. Registrering för nyhetsbrevet: Registreringen för vårt nyhetsbrev sker i ett så kallat dubbel opt-in-förfarande. Efter registreringen får du ett e-postmeddelande där du uppmanas att bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig för att ingen ska kunna logga in med någon annans e-postadress. Registreringarna för nyhetsbrevet loggas för att kunna bevisa registreringsprocessen i enlighet med lagkraven. Detta inkluderar lagring av registrerings- och bekräftelsetiden samt IP-adressen. På samma sätt loggas ändringarna av dina data som lagras hos leverantören av frakttjänster.

d. Avregistrering, radering och begränsning av behandling: Om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller uttrycker en önskan om att vi tar bort dig från e-postlistan för vårt nyhetsbrev kan vi lagra dina uppgifter i upp till tre år innan vi raderar dem för att kunna bevisa lagligheten i sändningen. Behandlingen av dessa uppgifter är begränsad till syftet med ett eventuellt försvar mot anspråk. I händelse av en skyldighet att permanent observera invändningar förbehåller vi oss rätten att lagra e-postadressen i en spärrlista (en så kallad "Robinson-lista" eller "svartlista") endast för detta ändamål.

Registrerings- och avregistreringsförfaranden loggas på grundval av vårt legitima intresse och för att bevisa rätt process.

e. Prestandamätning: Nyhetsbreven innehåller en så kallad "web-beacon". Detta är en pixelstor fil som hämtas från leverantören av frakttjänsters server när nyhetsbrevet öppnas. Som en del av denna hämtning samlas först teknisk information, såsom information om webbläsaren och ditt system, samt din IP-adress och hämtningstid. Denna information används för att tekniskt förbättra tjänsterna baserat på tekniska data eller målgrupperna och deras läsbeteende på grundval av deras hämtningsplatser (som kan bestämmas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttider. I de statistiska undersökningarna ingår också att avgöra om nyhetsbreven öppnas, när de öppnas och vilka länkar som klickas. Även om denna information kan tilldelas de enskilda nyhetsbrevsmottagarna av tekniska skäl, är det varken vår strävan eller leverantören av frakttjänsters strävan att observera enskilda användare. Utvärderingarna syftar snarare till att göra det möjligt för oss att känna igen våra användares läsvanor och anpassa vårt innehåll till dem eller att skicka olika innehåll enligt våra användares intressen.

Dessutom kan leverantören av frakttjänster, enligt sin egen information, använda dessa uppgifter i pseudonym form, dvs. utan tilldelning till en användare, för att optimera eller förbättra sina egna tjänster, t.ex. för teknisk optimering av sändningen och presentationen av nyhetsbrevet eller för statistiska ändamål för att avgöra från vilka länder mottagarna kommer. Leverantören av frakttjänster använder dock inte uppgifterna från våra nyhetsbrevsmottagare för att skriva till dem själv eller för att vidarebefordra dem till tredje part.

För att kunna anpassa våra nyhetsbrev och utskick ännu bättre till mottagarnas behov skapar vi en pseudonymiserad användarprofil.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi att slå samman dessa pseudonymiserade uppgifter med dina personuppgifter, såvida du inte har invänt mot denna behandling.

Följande uppgifter samlas in:

- Har du öppnat nyhetsbrevet? Och vad klickade du på i det?
- När och hur länge surfade du hos oss? Vilka produkter och kategorier tittade du på?
- När och vad köpte du? Från vilken kategori och för vilket belopp? Och: Har du eventuellt annullerat din beställning?

Utvärderingen av nyhetsbrevet och prestandamätningen utförs, med förbehåll för användarnas uttryckliga samtycke, på grundval av våra legitima intressen. Det tjänar den säkra och användarvänliga användningen av vårt nyhetsbrevssystem och tjänar därmed både våra affärsintressen och våra användares förväntningar.

Om du vill invända mot The Wine Companys användning av pseudonymiserade användningsuppgifter för reklamändamål i nyhetsbrevet kan du invända mot detta här för framtiden. Om du tar bort cookies på din dator via webbläsarinställningarna eller vissa plugin-program måste du invända mot användningen av pseudonyma användningsdata igen.

f. Utskicket av nyhetsbrevet och prestationsmätningen baseras på mottagarnas samtycke i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. a och art. 7 GDPR. Sändningen av reklammeddelanden sker på grundval av det lagliga tillståndet enligt § 7 stycke 3 UWG.

g. Loggningen av registreringsförfarandet sker på grundval av våra legitima intressen enligt art. 6 stycke 1 lit. f GDPR och fungerar som bevis på samtycke till mottagandet av nyhetsbrevet, som vi har fått enligt art. 7 stycke 1 GDPR.

h. Möjlighet till invändning (opt-out): Du kan när som helst invända mot mottagandet av vårt nyhetsbrev, dvs. återkalla ditt samtycke. Du hittar antingen en länk för att avbryta nyhetsbrevet i slutet av varje nyhetsbrev eller så kan du på annat sätt använda något av kontaktalternativen ovan, helst via e-post.

i. Reklammeddelanden
Reklammeddelanden utan prenumeration på nyhetsbrevet och din rätt till invändning Om vi får din e-postadress i samband med försäljning av varor och du inte har invänt mot detta, förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden för liknande produkter, till exempel de som redan köpts, från vårt sortiment via e-post på grundval av § 7 stycke 3 UWG. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen att adressera våra kunder i samband med en intresseavvägning. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till oss eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i reklammeddelandet, utan att ådra dig några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundpriserna.

j. Leverantör av frakttjänster och tjänster som används

Emarsys: E-postmarknadsföringsplattform; Leverantör av frakttjänster: EMARSYS eMarketing Systems GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin. Emarsys integritetspolicy: https://www.emarsys.com/de/datenschutzrichtlinie/ 

Användning av sociala medier

The Wine Company är närvarande på flera sociala medieplattformar, såsom Facebook, Google/Youtube, Twitter,  och Instagram. Vår närvaro på sociala medier bidrar till bättre aktiv kommunikation med våra kunder och övriga intresserade parter. Där ger vi information om våra produkter och aktuella specialkampanjer.

När du besöker vår sida på någon av de sociala medieplattformarna kan dina personuppgifter och användardata automatiskt samlas in och sparas av plattformen för marknadsundersöknings- och reklamändamål. Med hjälp av de insamlade uppgifterna skapas så kallade användningsprofiler, vilka till exempel kan användas för att placera annonser på och utanför plattformarna som antagligen matchar dina intressen. För detta ändamål används vanligtvis cookies på din enhet och användarens beteende och intressen lagras i dessa cookies. För insamling och behandling av dina personuppgifter på sociala medier är respektive plattform personuppgiftsansvarig. För ytterligare information om plattformarnas behandling av dina personuppgifter, dina rättigheter och inställningsalternativ, vänligen se respektive plattforms personuppgiftspolicy.

Användning av Sovendus

Sovendus är en tjänst från Sovendus AB, Bryggargatan 8b, 111 21 Stockholm (www.online.sovendus.com). Vi anlitar Sovendus för att du ska kunna ta del av intressanta erbjudanden från andra leverantörer på Sovendus. Sovendus sparar din IP-adress i endast 120 minuter och använder en kaka (cookie) i 96 timmar för att kunna spåra inköp som genererades via erbjudandet på Sovendus i respektive leverantörs webshop.

Kreditupplysning

Om du väljer att betala för din beställning genom faktura, förbehåller vi oss rätten att genomföra en kreditbedömning av dig inför ingående av kreditavtal som del av avtalet. Kreditbedömningen baseras på kontakt- och identifikationsuppgifter, information om hur du interagerar med The Wine Company, samt finansiell information. Finansiell information inkluderar extern information som inhämtats från kreditupplysningsbyråer, såsom inkomst och betalningsanmärkningar.

Om du begär att betala genom faktura kan dina personuppgifter komma att delas med kreditupplysningsbyråer. Detta för att bedöma din kreditvärdighet i samband med din begäran, för att bekräfta din identitet och dina kontaktuppgifter, samt skydda dig och andra kunder från bedrägerier. Denna datadelning utgör en kreditupplysning.

I Sverige skickar The Wine Company ditt personnummer till kreditupplysningsbyrån för att ta kreditupplysningen, och byrån kommer att informera dig om att kreditupplysningen tagits av The Wine Company. Kreditupplysningen påverkar inte din kreditvärdighet. Kreditupplysningsbyrån sammanställer en kreditbedömning av dig, vilken levereras i en fil till The Wine Company och läses in i vårt system. Baserat på kreditbedömningen fattas sedan ett automatiserat beslut avseende din begäran.

Kreditupplysningsbyrån behandlar dina personuppgifter i enlighet med sin egen dataskyddsinformation.

The Wine Company samarbetar med följande byråer i Sverige:

 • Bisnode Sverige AB, org. nr. 556436-3421, Rosenborgsgatan 4-6, 169 93 Solna.

Dina rättigheter

Vi på The Wine Company vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att begära att få ett registerutdrag med information om vilka uppgifter om dig vi behandlar. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. I vissa fall kan inte The Wine Company tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Du har också rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för visst ändamål (t.ex. om någon av de uppgifter som samlats in är felaktiga). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du invänder mot sådan behandling.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Du har rätt till dataportabilitet, d.v.s. rätten att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format för att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänster.

Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, d.v.s. rätten att inte bli föremål för några beslut som grundas enbart på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut skulle medföra rättsliga följder för dig eller annan påverkan av liknande karaktär.

Ändringar och uppdateringar av personuppgiftspolicyn

Vi ber dig att regelbundet ta del av denna personuppgiftspolicy och informera dig om vår behandling av dina personuppgifter. The Wine Company förbehåller sig rätten att ändra personuppgiftspolicyn när detta är nödvändigt till följd av ändringar i personuppgiftsbehandlingen. Vi kommer att informera dig om kommande ändringar av personuppgiftspolicyn och för det fall sådana ändringar kräver ditt samarbete (t.ex. samtycke).

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på The Wine Company. Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndighete (Integritetsskyddsmyndigheten: tel 08-657 61 00, e-mail: imy@imy.se).